مهندس محمدرضا زرین ماه کارشناس مهندسی پزشکی مدیر و موسس مجموعه مدیکال تک

مدرس و محقق در زمینه تجهیزات زیبایی و لیزر

مدیر تحقیق و توسعه در زمینه تجهیزات زیبایی و لیزر

مدیر فنی و پشتیبانی تجهیزات پزشکی